Århus lokalafdelingens nyhedsbrev udsendt i januar 2001:

Til frivillige, sekretariat og andre med tilknytning til Børns Vilkår Den 10. januar 2001 - årgang 2, nr. 1
Årets første nyhedsbrev - og vi indleder dermed brevet med en stor tak for året der gik med ønsket om et godt Nytår! Der er der nemlig god grund til! For det har været utrolig dejligt at mærke den opbakning Børns Vilkår i Århus har modtaget i hele opstartsperioden sidste år. Engagementet fra de frivillige har været aktivt og meget positivt, og den økonomiske opbakning fra Århus Kommune, Århus Amt og Socialministeriet har givet os det fornødende fundament for igangsættelse af tiltag for børn og unge i Århus:

Træffested og samtalerum ved Frydenlundskolen
Projektet har nu været i gang ca. 4-5 måneder med en fast åbningstid hver tirsdag kl. 15-18 i nogle meget hyggelige lokaler på Spættevej. Vi har i første omgang målrettet indsatsen overfor skolens 6.-10 klasser. Gennem oplysning og ved skoleklassernes inviterede besøg hos os, forsøger vi at vinde børnenes tillid, og har endnu en gang måtte erfarer at ting tager tid. Der er etableret kontakt til børnene, men børnene har stadig brug for at kigge os og stedet an, før der kan blive plads til det tætte nærvær og den vigtige samtale.

Sorggrupper for børn
Sorggruppen for børn og unge i Århus består af ti børn i alderen 10-16 år, hvoraf de otte bor i Århus Kommune. De samles hver tredje mandag kl. 17-20. Forudsætningen for, at man kan optages i gruppen er, at man har mistet en forældre. Vi får en del henvendelser fra børn, der har mistet en bror eller en søster og dem må vi desværre afvise, da vi det er vigtigt for os, at børnene har den samme erfaring. Inden børnene begynder i gruppen, inviteres de sammen med forældre eller værge til en forsamtale for så vidt muligt at sikre, at de ved, hvordan vi arbejder. I den tid vi har arbejdet med gruppen har vi set, at der er et langt større behov, end det nuværende deltagerantal afslører. Derfor er det vigtigt, at der gøres opmærksom på gruppens eksistens.

Oplysning for fagpersonale og forældre
Vi har her valgt at koncentrerer os om mulige samarbejdspartner inden for Den Kommunale Dagpleje i Århus Amt. Til en begyndelse har der i løbet af efteråret været afholdt to foredrag for dagplejere og forældre i samarbejde med Den Kommunale Dagpleje i Århus, "Børn og Grænser" og "Ud med sproget". Der afholdes evalueringsmøde i januar vedr. et fremtidigt samarbejde. Der har også været afholdt et indledende møde med den Kommunale Dagpleje i Skanderborg, der har vist interesse for et samarbejde i fremtiden.

Forældreseminar
Der er nedsat et udvalg der for tiden er i gang med at udvikle rammerne for et forældreseminar. Vi oplever gang på gang gennem vores rådgivnings- og foredragsaktiviteter, at forældre efterspørger et forum hvor forældreskabet kan diskuteres. For mange er børneopdragelsen en udfordrende og kompliceret proces, da samfundets værdier og normer ændres og bliver mere relative. Samtidig er opdragelsen af børn også et meget ømtåligt og privat emne for de enkelte forældre. Børns Vilkår ønsker at udvikle et forum, hvor forældre i trygge rammer kan bringe deres egne værdier og normer til debat, og samtidigt gennem dialog finde deres måde at realisere en konstruktiv opdragelse.

Børnetelefonen-on-line
Der er ingen tvivl om at børnene er på internettet. Undersøgelser viser at Internettet i dag indgår som en naturlig del af børnenes hverdag. Børns aktive og sociale natur gør internettet til et attraktivt medie for dem, og skolernes IT-undervisning begynder for alvor at slå igennem. Der ses et stigende brug og interesse for internettet idet flere og flere børn får mulighed for at bruge mediet aktivt.

Derfor flytter Børns Vilkår med børnene på internettet og åbner den 1. marts Børnetelefonen-on-line, en anonym chatrådgivning for børn. Selve rådgivningen kommer til at foregå i et specialsikret chatrum, hvor der max. kan være en bruger og rådgiveren på samme tid.

Børnetelefonen-on-line bliver et nyt og supplerende rådgivningstilbud til Børns Vilkårs eksisterende rådgivning og får sit fysiske og organisatoriske udspring fra lokalafdelingen i Århus

Det faglige og etiske udtryk bliver med udgangspunkt i Børns Vilkårs mangeårige erfaringer med rådgivning på Børnetelefonen og Forældretelefonen. Hertil er, og vil der blive, knyttet specielle rådgivningsmetoder, retningslinier og rammer der vil være unikke for rådgivningsarbejdet på internettet.

Derfor søger vi pr. 1. marts en 20 timers koordinator til at varetage den faglige opfølgning, det praktiske koordinerende arbejde og kontakten med de frivillige på Børnetelefonen-on-line. Vi søger også mange nye frivillige til rådgivningen. Se vores hjemmeside www.bornsvilkar.dk eller ring til kontoret for uddybende information.

Vi er meget interesseret i at høre fra tidligere frivillige på Børnetelefonen.

Skoletjenesten
For at udbrede børnenes kendskab til Børnetelefonen og Børnetelefonen-on-line, samt med henblik på yderligere udvikling af samarbejdet med de enkelte skoler, vil der blive oprettet en Skoletjenesten i løbet af marts. Målet er at få besøgt samtlige skolers 5. og 8. klasser i løbet af et år. I den forlængelse skal vi bruge to medarbejdere i såkaldte studenterjobs der kan besøge skolerne. Der vil blive stillet bil til rådighed. Ring til kontoret for yderligere information.