Kurser
Foredrag
Temadage
Konferencer
Årsmøde
"Børn og unge i risikozonen"

Der har gennem mange år hersket en heftig debat om de såkaldte risiko-børn.
Og ved årsskiftet 2000/2001 trådte en revideret udgave af 'Lov om Social Service' i kraft, en lov med tilhørende vejledning, der præciserer arbejdet med denne børnegruppe.
Der er tale om børn der udsættes for fysiske mishandling og seksuelle overgreb, børn der overlades meget til sig selv, og børn i familier hvor forældrene drikker - de voksne børn!
Spørgsmålet er da, hvad man skal gøre, når børn lever i sådanne belastende forhold: Skal man anbringe flere uden for eget hjem, eller skal der arbejdes mere med den forebyggende indsats?
En række undersøgelser understreger, at frontpersonerne i arbejdet med at skabe gode forhold for de mest udsatte børn, bl.a. er medarbejderne i dagplejen, vuggestuen og børnehaven. Men det siges også, at disse medarbejdergrupper ofte overser disse børn. Man har enten ikke tilstrækkeligt kendskab til de signaler børnene sender når 'noget er galt' eller man kender ikke de retningslinier man skal/kan handle efter.
Dertil kommer, at man alt for ofte samarbejder dårligt eller slet ikke på tværs af faggrænserne.

Denne temadag vil sætte fokus på sådanne emner. Temadagens målsætning er at kvalificere dé medarbejdere, der til daglig har berøringsflade til børn og børnefamilier, på en sådan måde, at arbejdet på sigt vil skabe bedre forhold for børnene og forældrene.
Dagens arbejde vil fastholde praksis som fokus, hvorfor der tages udgangspunkt i en række 'virkelighedsbilleder' bl.a. deltagernes egne eksempler.

Undervisere:
Birk Christensen, sekretariats- og projektleder i Børns Vilkår og John Aasted Halse, Cand.pæd.& psych., formand for Landsorganisationen Børns Vilkår.

Tidspunkt:
kl. 9.00 - 16.00

Følgende emner vil indgå i temadagens program:

Hvad er omsorg, 'når den er der'?
Om børn med optimale betingelser
Om begrebet forældre- eller omsorgsevne

Hvad er et 'risikobarn'?
Om forskellige grupper

Særlige belastninger for svigtede børn:
Børnenes oplevelse, - hvad siger de selv, om, hvad de har brug for?
Børn i alkoholramte familier
Børn udsat for vold eller seksuelle overgreb
Børn der lever med passivt omsorgssvigt

Hvilke signaler sender truede børn til omgivelserne?
Signaler hos det helt lille barn
Åbne og skjulte signaler
Tacklingstrategier

Hvordan reagerer medarbejderen på signalerne?
Egne barrierer for at handle
Familiesyn
Kulturelle eller faglige barrierer
Samarbejde med forældrene - hvordan?
Hvor får man hjælp til løsning af problemerne?
Særlige forhold i dagplejen

Hvad siger loven?
Om den nye servicelov og vejledning hertil
Forvaltningsloven og tavshedspligt

Kan omsorgssvigt forebygges?
En handlings/beredskabsplan
En bedre politik, - fx alkoholpolitik
Opsøgende arbejde
På hvilken måde kan/skal man anbringe børn uden for eget hjem?For hvem:
Dagplejere, dagplejepædagoger og pædagoger og medhjælpere i daginstitutioner for børn i alderen 0-6 år.

Pris:
890,- kr. for medlemmer af Børns Vilkår
940,- kr. for ikke-medlemmer
Prisen er incl. frokost, materialer m.m

For program med tilmeldingskupon og yderlig information kontakt venligst sekretariatet på tlf. 35 55 55 59 eller kursussekretæren på e-mail: annemette@bvdk.dk