Børns Vilkår mener
Publikationer
- hæfter
- foldere
- plakater
Links
Børns Vilkårs sorggrupper/samtalegrupper for børn
af projektkoordinator ved Børns Vilkår, Kirsten Gravesen (februar 2001)

Sorgarbejde for børn/unge i Børns Vilkår:
Hvert år mister ca. 4000 børn en forælder. På denne baggrund har Børns Vilkår i foråret 2000 startet sorggrupper for børn og unge rundt om i landet.

Børn & Unge Grupper:
Børns Vilkår har oprettet 5 samtalegrupper for børn og unge, som har mistet en nærtstående slægtning, nemlig i København, Odense, Århus, Ålborg og Give.

Formålet med grupperne er at støtte børn/unge i deres sorg og lade dem møde andre jævnaldrende, som har oplevet lignende tab.

Aldersgruppen er mellem 10 og 18 år. Der er plads til 12 i hver gruppe.Der pt. 50 børn i grupperne og flere steder er der ventelister.

Grupperne ledes af 2 uddannede voksne, bl.a. psykologer eller lærere og pædagoger med efteruddannelse.

Hvordan optages man i gruppen?
Man kan ringe til Børns Vilkårs hovedkontor i København tlf. 35 55 55 59 og herfra henvises til lederne af de lokale grupper. Barnet/den unge bliver indkaldt til en forsamtale sammen med en eller flere fra familien, hvor man mødes og udveksler oplysninger om situationen og arbejdet i grupperne. Det er vigtigt at den unge har lyst til og er parat til at indgå i en gruppe sammen med jævnaldrende.

Hvem deltager og hvorfor?
Deltagerne er jævnt fordelt i aldersområdet - lidt forskelligt fra gruppe til gruppe og der er en lille overvægt af piger. Der er enkelte søskendepar, der deltager.

De fleste har mistet en forælder, men nogle få har mistet en søskende. Dødsårsagerne er mange: blodprop, ulykke, kræft, selvmord m.m.

De børn/unge, der kan deltage i grupperne, har "almindelige og sunde" sorgproblemer. Børn, der har mere komplekse problemer bliver henvist til anden rådgivning.

Hvor ofte og hvor mødes man?
Man mødes ca. hver 3. uge sidst på eftermiddagen i 3-3 ½ time. Møderne kan foregå i et medborger/menighedshus, på en børnerådgivning eller i en børneinstitution.

Hvad laver man?
Oftest starter man med at lave lidt mad sammen. Dette er en rar måde at mødes på og langsomt indstiller man sig på at kunne tale om sorgen, som er fælles for alle de fremmødte. Derefter går man over til en mere struktureret samtale om forskellige områder inden for sorgarbejdet f.eks:

Hvad er døden? - sygdomsforløb og begravelse - vigtige datoer og mærkedage - venner før og nu - skolen - ny familie - skyld - vrede.

Udover almindelig samtale bruges forskellige metoder til tage fat på emnerne: tegning, film, diverse lege og spil.

Hvad får man ud af at deltage?
Mange børn/unge har savnet et sted, hvor det er ok og naturligt at tale om alle de tanker og følelser, der opstår i forbindelse med at man mister sin far/mor eller søskende. Hjemme i familien skal børnene typisk "passe på" den tilbageblevne forælder og eventuelle søskende - i gruppen kan de blot tale om hvad de tænker og føler uden at være bange for at såre. Bare at få lov at tale om sorgen er en stor befrielse, og det er meget tydeligt at mærke en forandring til det bedre blot efter få møder i gruppen.

Man lærer at tale om det, der er sket. Ved både at lytte og selv formulere sig om forløb og følelser bliver tabet efterhånden et accepteret faktum, som man må og kan lære at leve med.

At finde ud af, at "jeg er ikke den eneste, der har mistet" betyder også meget. Man møder måske nogle, der er kommet lidt længere i sorgarbejdet end én selv og man får håb om, at man også selv vil kunne komme igennem sorgen og få et godt liv igen.

Hvor længe kan man være i gruppen?
Normalt vil vi sige, at ½ - 1 år er et almindeligt forløb. I samarbejde med børnene/de unge finder vi et tidspunkt, hvor de synes, at de er parate til at klare sig "på egen hånd" Nogle typiske udtalelser fra deltagere på vej ud af gruppen:

"Nu kan jeg tale om min far uden at græde"

"Jeg har fået det meget bedre, så nu vil jeg gerne bruge min tid på noget andet end min mors død"

Hvad med de voksne?
Vores arbejde i grupperne er koncentreret om børnene. Udover den første samtale hvor både en forælder og barnet/den unge er til stede har vi normalt ikke meget kontakt til de voksne. Såfremt forældrene vil vide, hvad der sker i gruppen foregår det typisk sammen med børnene. I nogle grupper byder man forældrene på en kop kaffe ved aflevering/afhentning af børnene.

De voksne kontaktes dog - i samråd med børnene - hvis der fremkommer vigtige informationer såsom forsøg på / stærke tanker om selvmord el.lign.

Vi har dog tanker om, at vi - når vi får ressurcer til det - gerne vil være formidlende i forhold til at forældre kan mødes i en form for udvekslings/selvhjælpsgruppe for at dele de følelser det er at stå alene med sit/sine børn efter et dødsfald.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage i grupperne.

Opstart af nye grupper:
Der er stort behov for at starte nye grupper rundt om i landet. Mange kompetente voksne er parate til at lede grupperne. En forudsætning for dette er dog kommunernes/amternes opbakning rent økonomisk.

Børns Vilkår er glade for at have den mulighed at tilbyde børnene nogle timer med fordybelse og rummelighed omkring sorgens mange ansigter, så de kan komme godt videre i deres liv.