Børns Vilkår mener
Publikationer
- hæfter
- foldere
- plakater
Links
Hvor går forældre hen, hvis de er utilfredse med forhold i deres børns vuggestue, børnehave, fritidshjem, SFO eller dagpleje?

Forslag om oprettelse af et kommunalt pædagogisk nævn.

Landsorganisationen Børns Vilkår har gennem det seneste år modtaget en række henvendelser fra forældre, der på forskellig vis har udtrykt deres bekymring over forhold i deres børns dagtilbud. Der har været tale om, at forældrene har været utrygge ved en manglende stimulering af deres børn, manglende opsyn med og omsorg for børnene og i øvrigt en generel uenighed med personalet mht. den pædagogik, man har drevet i institutionen eller dagplejen.

Vi er fuldt bevidste om, at det 'på papiret' kan være vanskeligt for os at tage stilling til, hvem 'der har ret' i det konkrete tilfælde, men de henvendelser vi har modtaget, vidner stort set alle om en utryghed hos forældrene over kvaliteten i deres børns dagtilbud.

Dette kan bl.a. ganske givet ses som et udtryk for, at de seneste års målsætning i landets kommuner om opfyldelse af pasningsgarantien, som konsekvens har haft en forringelse af kvaliteten: For mange børn på for få kvadratmeter, for få voksne, for få uddannede medarbejdere og for få variationer i børnenes hverdag i dagtilbuddet.

Men måske alvorligere vidner forældrenes utilfredshed også om, at de ikke synes, at de bliver lyttet til og ikke bliver taget alvorligt, når de overfor den enkelte institution eller den kommunale forvaltning udtrykker en utilfredshed eller uenighed. Hertil kommer, at mange med rette eller urette, er utrygge ved at klage til den enkelte medarbejder pga. frygt for 'at det vil gå ud over barnet bagefter'.

Endvidere er det for forældrene vanskeligt at finde ud af, hvortil de efterfølgende skal/kan rette deres henvendelser, for ofte behandles problemerne efter deres opfattelse ikke seriøst i den enkelte institutionsbestyrelse. Måske fordi de forældrevalgte medlemmer gennem bestyrelsesarbejdet er kommet 'for tæt' på ledelse og medarbejdere?

Nogle steder fungerer den kommunale pædagogiske konsulenttjeneste fint, og der bliver fra konsulenternes side taget effektivt hånd om forældrenes klager. Men i mange kommuner har man ikke pædagogiske konsulenter. Andre steder opleves de pædagogiske konsulenter af forældrene som en del af det samlede dagtilbud og derfor som værende inhabile.

Konklusionen er efter vor opfattelse, at forældre i dag mangler en instans i den enkelte kommune, hvor man kan få behandlet en evt. klage over utilfredshed og samarbejdsproblemer med barnets dagtilbud.

Landsorganisationen Børns Vilkår har derfor i en skrivelse til socialministeren dd. stillet flg. forslag:

At der snarest udarbejdes regler for etablering et obligatorisk pædagogisk nævn i den enkelte kommune. Nævnet skal arbejde med sikringen af kvaliteten i de primærkommunale dagtilbud og således også kunne behandle klager fra forældrene. Det foreslås, at en sådant nævn sammensættes af medlemmer repræsenterende:
  • den kommunale forvaltning
  • medarbejdere i den pågældende kommunes dagtilbud
  • forældre
  • det politiske niveau
  • frivillige, humanitære børneorganisationer, f.eks. Red Barnet eller Børns Vilkår.
Hensigten med et sådant pædagogisk nævn skal være at give forældrene en naturlig 'platform' hvortil kritik og utilfredshed kan rettes. Nævnets opgave skal efterfølgende være at undersøge og vurdere den konkrete klage, samt stille forslag til løsningen af et evt. dilemma. Samtidig skal nævnet have mulighed for af egen drift at tage generelle forhold vedr. kommunens dagtilbud op.

En sådan ordning kendes allerede fra ældreområdet.

Med venlig hilsen
John Aasted Halse
cand. pæd. & psych.
formand

Yderligere oplysninger kan fås hos John Aasted Halse på ét af flg. tlf.nr.: 44 95 58 76, 40 15 60 59.