Børns Vilkår mener
Publikationer
- hæfter
- foldere
- plakater
Links
Børn skal ikke begynde tidligere i skolen!

Af de seneste dages mediedebat kunne man forledes til at tro, at undertegnede og Landsorganisationen Børns Vilkår er af den opfattelse, at vi ønsker, at børn skal begynde deres skolegang tidligere, end tilfældet er det i dag. Sådan er det ingenlunde!

Grundlæggende kan det konstateres, at man må forudse store omlægninger på institutions- og skoleområdet.

Det ser nu ud til, at der er politisk flertal for endelig at 'melde' børnehaveklassen ind i det samlede skoleforløb ved at gøre denne klasse obligatorisk. Dette vil i praksis ikke betyde en stor ændring i forhold til i dag, idet mellem 95% og 98% af samtlige børn allerede ér i børnehaveklasse. Ved at gøre klassen obligatorisk sikres det, at alle børn får nogenlunde det samme grundlag for en skolestart, hvilket ikke mindst er vigtigt i tider, hvor vi som nu drøfter muligheden af at gøre arbejdet i børnehaveklassen mere struktureret og målrettet.

Til gengæld frygter Børns Vilkår, at man politisk samtidig vil lukke op for muligheden af at etablere før-børnehaveklasser i skolerne, der da vil rumme børn i 4½-5 års alderen, altså en egentlig sænkning af skolestartalderen. Små børn har brug for dén tættere kontakt mellem børn og voksne, som en børnehave kan byde på. Samtidig er det efter vor opfattelse vigtigt ikke at strukturere hverdagen for mindre børn mere end højest nødvendigt!

Hvis man indfører den obligatoriske børnehaveklasse og samtidig opretter nye før-børnehaveklasser for de 5 årige vil det endvidere betyde børnehavens og vuggestuens endeligt. Tendensen er nemlig, at børn i dag først starter i en form for dagpasning, når de er omkring 1 år gamle. En tendens vi i øvrigt hilser velkommen! Men en institutionsstart ved 1 års alderen og en skolestart, allerede når børn fylder 5 år, vil i givet fald gøre det nødvendigt alle steder at etablere en ny integreret daginstitution for de 1-5 årige, således, at vi i Danmark på sigt opererer med én daginstitutionstype og skolen. Et forhold vi ikke har haft en bred og dyb debat om i vort samfund!

Sammenfattende er undertegnedes og Børns Vilkårs holdning således:
  • Nej til tidligere skolestart gennem indførelse af en ny børnehaveklasse for yngre børn
  • Betænkeligheder ved udsigten til afskaffelse af vuggestuer og børnehaver som vi kender dem i dag
  • Ja til senere start i daginstitution
  • Ja til den obligatoriske børnehaveklasse
John Aasted Halse
formand for Børns Vilkår

Yderligere oplysninger kan fås hos John Aasted Halse på et af flg. tlf.nr.: 4495587 el. 40156059