Børns Vilkår

SøgSøg på sitet
Børns VilkårFor børn og ungeFor forældreBørn i sorgDe mindre børnTeenager i husetSkole og institutionslivElektroniske børneverden
ForældreTelefonens kontaktoplysningerSitemapBørns Vilkårs butik
Børn i skilsmisser
Problematisk samvær
Lovgivningen

Kommunernes tilsynspligt
Myndighederne
Gode råd om samvær
'Klip' fra BørneTelefonen:
Materiale om børn i skilsmisse
 
For forældre > Børn i skilsmisser > Lovgivningen > Kommunernes tilsynspligt
 

Kommunernes tilsynspligt

Børn har ret til beskyttelse mod omsorgssvigt under samvær. - Kommunen har pligt til at føre tilsyn med et barn, også når det er på samvær. Det er kommunen, hvor barnet opholder sig under samværet, der fører tilsynet, mens der er samvær.

- Det er barnets hjemkommune, der kan iværksætte støtteforanstaltninger, hvis dette skønnes nødvendigt (handlekommune).

- Er der mistanke om omsorgssvigt under samvær, har handlekommunen pligt til at undersøge forholdene hos samværsforælderen, også når denne bor i en anden kommune.

- Vurderer en kommune, at et barn er udsat for omsorgssvigt under samvær, kan oplysningerne videregives til statsforvaltningen under iagttagelse af de almindelige regler om videregivelse af oplysninger mellem offentlige myndigheder.

- Får en kommune en henvendelse om en samværsforælder, der f.eks. er beruset, udsætter barnet for vold eller lignende, skal kommunen handle med det samme - evt. fjerne barnet. Statsforvaltningen kan orienteres herom, jf. ovenfor. I disse tilfælde, hvor der eventuelt skal gribes ind akut, kan samværsforælderens hjemkommune også være forpligtet til at gribe ind.

Justitsministeriet har den 2. maj 2001 udarbejdet et notat, hvori kommunens tilsynspligt i forhold til børn på samvær er nærmere beskrevet. Heraf fremgår bl.a.:

"…kommunen efter §6 i lov om social service pligt til at føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn og unge under 18 år lever. Denne tilsynspligt er generel og gælder også, når børn er omfattet af en samværsordning, hvad enten ordningen er aftalt mellem forældrene, eller statsforvaltningen har været inddraget i udformningen af den."

Senere i notatet: "…Som nævnt i afsnit 2.1. træffes afgørelser om samvær ud fra, hvad der er bedst for barnet. Hensynet til barnet vil derfor ofte kunne begrunde, at myndigheder, der er i besiddelse af relevante oplysninger om forældrene, efter anmodning videregiver disse til statsamtet, også selvom den, som oplysningen angår, modsætter sig videregivelsen."

"...Hvis en af forældrene ikke ønsker at medvirke til indhentelse af oplysninger, kan dette - hvis der ikke er modstående hensyn til barnet - tillægges processuel skadevirkning i forhold til den pågældende."

I februar 2004 udkom rapporten: "Forsøgsprojekt om øget samarbejde mellem kommune og statsforvaltningen i sociale og familieretslige sager."

Rapporten indeholder bl.a. en uddybende redegørelse for kommunernes tilsynspligt med børn på samvær.

Rapporten kan findes på: https://familiestyrelsen.dk/.
Materiale til download

WordfilDownload rapporten Forsøgsprojekt om øget samarbejde mellem komune og statsamt i sociale og familieretslige sager 
 

bv@bornsvilkar.dk